Sunday, 17 July 2011

نبات الصبار يكون لفظ الجلاله